Beleidsnota 2012

Verder bouwen aan uw toekomst met CD&V Deerlijk

Wij wonen graag in Deerlijk. Jij toch ook?

Wij zetten dan ook alles op alles om van Deerlijk een gemeente te maken waar het aangenaam is om te leven en te werken. Een gemeente waar je veilig opgroeit en veel kansen krijgt om je te ontwikkelen.  Waar je kunt feesten, aan sport doen, cultuur opsnuiven en gelukkig zijn. Waar je beschermd en verzorgd wordt en bij rampen gered.

Een gemeente besturen is een werk van elke dag. Het is durven vooruitkijken naar de toekomst en leren uit het verleden. Het is een werk dat nooit ophoudt en altijd nieuwe uitdagingen in zich draagt. Een gemeente besturen vraagt ervaring en een nooit verminderde inzet.

Een gemeente besturen is niet altijd gemakkelijk. De realiteit vraagt soms om kordate en moeilijke beslissingen. Oplossingen daarentegen zijn pas na overleg en op lange termijn beschikbaar. Ook dat hoort erbij. Gelukkig kunnen we rekenen op een ploeg mensen die met veel energie en gezond verstand ons beleid ondersteunen.

 Opgroeien in Deerlijk

Onze kinderen zijn onze grootste schatten, onze jeugd is onze toekomst. Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Dat betekent investeren in gebouwen en materiaal, maar ook in mensen. Ook het buitengewoon onderwijs De Kim en de Sam krijgt in Deerlijk alle kansen om te groeien. Naast het type 1 en 8 werd ook type 2 -onderwijs ingericht.

CD&V wil alles op alles zetten om de kwaliteit van het onderwijs in Deerlijk zo goed en menselijk mogelijk te maken. De infrastructuur moet nauwgezet worden bewaakt en waar mogelijk moeten we verder investeren in duurzame energie. Het ICT-materiaal moet verder worden aangepast, onderhouden en vernieuwd. Ook de na de school is onze taak niet af. We blijven werken aan een kwaliteitsvolle opvang, we steken het  kunstonderwijs een hart onder de riem en zorgen voor een veilige schoolomgeving.

Jong zijn in Deerlijk

Het is leuk om jong te zijn in Deerlijk. Je kan er gerust vele hobby’s hebben. Alles dicht bij de deur. Er zijn immers tal van verenigingen. Je kunt in een jeugdbeweging stappen of je inzetten op het speelplein. Je kunt genieten van een fuif of er zelf ééntje organiseren. En wie van dieren houdt, vindt zijn plek op de kinderboerderij, die in 2015 werd aangekocht door onze gemeente.

CD&V steunt en gelooft in de jeugd. Materieel en financieel wordt er veel geïnvesteerd in jeugdlokalen en bijhorende speelvelden. Maar we zorgen ook voor een aanspreekpunt. De jeugddienst is het bloeiend hart van jeugdig Deerlijk en ondersteunt het plaatselijk jeugdwerk, de speelpleinwerking, de kinderboerderij en andere jeugdwerkinitiatieven.

CD&V Deerlijk staat erop om me de jeugd een beleidsplan op te stellen waarin samenwerking en respect belangrijke waarden zijn. We willen verder blijven luisteren naar de noden en vooral naar de kracht van de jeugd. Het is heerlijk om jong te zijn in Deerlijk en dat willen we zo houden!

Sporten in Deerlijk 

Iedereen aan de sport! Van jong tot oud! Wij gaan voor een actief en fit Deerlijk. We werken hiervoor nauw samen met de Deerlijkse sportverenigingen en steunen deze via een gericht subsidiebeleid. Tegelijk investeren we in kwaliteitsvolle infrastructuur. Zowel de recreatieve sporter als de competitieve sporter moet alle kansen krijgen.

De CD&V wil de sportclubs verder ondersteunen en stimuleren tot kwaliteit. Ook willen we extra inspanningen doen om iedereen aan het sporten te krijgen. Senioren, mensen met een handicap en kansarmen moeten worden aangesproken. Een nauwere samenwerking met welzijnsdiensten, seniorenverenigingen en vrijetijdsdiensten kan hierbij een eerste stap zijn.

We zoeken oplossingen voor de verouderde infrastructuur. De sporthal, gebouwd in de jaren 70 is aan renovatie toe. Of moeten we voor nieuwbouw gaan? Een grondige studie zal bepalend zijn voor de keuze. Vast staat dat we moeten kiezen voor energievriendelijk bouwen of verbouwen.

Sportinfrastructuur kost geld. Veel geld. Samenwerken met buurtgemeenten kan kostenbesparend zijn. Ook moet er worden onderzocht of er bij dergelijke projecten een samenwerking met private personen of instellingen mogelijk is. We gaan tegelijk op zoek naar andere gebouwen en kijken of we die als sport- of recreatieruimte kunnen inzetten. Verder willen we de schoolsportinfrastructuur ten volle benutten.

Op die manier willen we ervoor zorgen dat iedereen zijn favoriete sport ten volle kan beleven. Liefst zo dicht mogelijk bij huis. Als het kan zelfs in eigen wijk. Want sporten is niet alleen gezond, het brengt ook mensen samen!

Feesten en samenzijn in Deerlijk

Het Deerlijkse verenigingsleven bloeit welig. Ook de wijken houden van feesten. Wij zorgen ervoor dat er plaats is om te vergaderen, te repeteren, activiteiten te organiseren en te feesten. Buiten of in één van de vele zalen van het ontmoetingscentrum d’Iefte. Wij voorzien en investeren in het nodige materiaal en ook in de mensen die er werken.

Het verenigingsleven moet blijvend ondersteund worden. De dienstverlening moet nog beter. We werken aan een centrale uitleendienst waarin al het materiaal van verschillende diensten (jeugd, sport, cultuur en feestelijkheden) samengebracht wordt. Dit alles aan zeer betaalbare prijzen.

Cultuur in Deerlijk

Cultuur in Deerlijk wordt gestuurd door een gefundeerd beleidsplan. Door dit plan krijgen we een extra financiële inbreng van de Vlaamse overheid. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Het hart van de Deerlijkse cultuur klopt in OC d’Iefte, een verzorgde infrastructuur waarvan de culturele verenigingen onbeperkt gebruik kunnen maken. Bovendien genieten de culturele verenigingen van een goed uitgebouwd subsidiebeleid.

En dan is er ook nog de gemeentelijke werkgroep Cultuur die een divers aanbod van culturele hoogstandjes naar d’Iefte brengt. Waar gemeente, vrijwilligers en verenigingen de handen in elkaar slaan gebeuren mooie dingen. We zullen dit blijven steunen en de samenwerking met de Deerlijkse verenigingen en andere culturele centra toejuichen. Ook experimenten en nieuwe initiatieven moeten een kans krijgen. Dit alles onder het wakend oog van de cultuurdienst.

En ook de bibliotheek staat in Deerlijk voor kwaliteit. Er is plaats voor vernieuwing en creativiteit. Uiteraard in het aanbod van boeken maar ook in het gebruik van de nieuwe media. Tenslotte beschermt en koestert de heemkring samen met de gemeente ons rijk en Vlaams verleden in het René De Clercq museum.

We gaan op zoek naar een tentoonstellingsruimte voor beeldende en schilderkunst of proberen deze binnen de bestaande accommodatie een plaats te geven.  Wij willen het kunstonderwijs blijvend ondersteunen. Tegelijk hopen wij op een nauwere samenwerking tussen het kunstonderwijs en de Deerlijkse culturele verenigingen of initiatieven. De werkgroepen die ontstaan zijn uit de cultuurraad en de raad van bestuur worden verder ondersteund.

Wandelen, fietsen en rijden door Deerlijk 

Deerlijk is een mooie gemeente en dat willen wij zo houden. Het moet er aangenaam wandelen en fietsen zijn. Verzorgde voet- en fietspaden met hier en daar een parkje groen met een gezellig bankje. Daar blijven we voor gaan.

Ook de auto krijgt zijn plaats. Op goed verzorgde wegen met duidelijke snelheidsindicaties en een duidelijk uitgestippeld parkeerbeleid. Rond de scholen en in het centrum proberen we de veiligheid te garanderen en de snelheid aan banden te leggen. Gelukkig leidt de ringweg het grote verkeer rond Deerlijk heen. 

Maar ook onder de grond moet het ‘proper’ zijn. Rioleringen moeten worden onderhouden, vernieuwd en ontdubbeld. Grote werken die helaas de nodige zorgen met zich meebrengen. We doen er alles voor om de werken zo efficiënt mogelijk te laten verlopen en proberen optimaal te communiceren met de bewoners van de betreffende straten. Het verkeer wordt met een duidelijk signalisatie omgeleid. 

Straten en pleinen onderhouden is een werk van elke dag. We werken verder aan een gemeente waarin voetganger, fietser en automobilist zijn plaats krijgt en waar de veiligheid wordt gegarandeerd. We blijven investeren in maatregelen die de snelheid beperken en voeren waar nodig snelheidsmetingen uit.

Ook onder de grond moeten straten voorzien worden van nieuwe nutsvoorzieningen. We doen ons uiterste best om de burger zo goed mogelijk te informeren. Ook proberen we een coördinerende rol te spelen tussen de verschillende instanties (water, elektriciteit, gas) en de verschillende werken op elkaar af te stemmen.

Voel je veilig in Deerlijk

Soms loopt het wel eens mis. Kleine en grote rampen, het overkomt ons allemaal. Iedereen weet dat de Deerlijkse burger kan rekenen op snelle en optimale hulp. De dienst 100 is altijd snel ter plaatse en hun toewijding wordt alom geprezen. Ook het vrijwillige brandweerkorps van Deerlijk werkt accuraat en kreeg in de voorbije jaren voldoende middelen om hun taak naar behoren uit te voeren.

Sedert de brandweerhervorming maken we deel uit van de Brandweerzone FULVIA, samen met 12 andere gemeenten. Er wordt volop voorbereid aan de bouw van een nieuwe brandweerkazerne tegen 2018-2019.

De politiedienst is intussen reeds een paar jaar verhuisd naar Harelbeke. Voor de plaatselijke dienstverlening kunt u nog steeds terecht in het gemeentehuis.

Ook het BIN (buurtinformatienetwerk) wordt verder ondersteund en uitgebreid.

Ondernemen in Deerlijk

CD&V wil de lokale handel stimuleren en alle kansen bieden. Het is leuk dat we in ons eigen gemeente boodschappen kunnen doen en shoppen.  Het gratis parkeerbeleid is zowel voor de klant als de handelaar mooi meegenomen.

Wij willen tegelijk een bedrijfsvriendelijk klimaat voor de ondernemingen scheppen.

Samen met het onderzoeksbureau Wes werd een beleidsplan economie opgemaakt. Resultaat was o.a het installeren van een aanspreekpunt en adviesraad economie. Dit alles om de communicatie tussen gemeente en ondernemingen te bevorderen. Een bedrijvendatabank werd opgericht en wordt nog verder aangevuld. Dit maakt het makkelijk om gerichte informatie te versturen. De gemeente steunt ook de bedrijvencontactdagen in Kortrijk en gaat samen met het Kortrijks Ondernemerscentrum en het Innovatiecentrum West-Vlaanderen op zoek naar nieuwe stimulansen die het ondernemerschap in eigen gemeente bevorderen.

CD&V wil het ondernemerschap in Deerlijk aanmoedigen. We moeten op zoek naar nieuwe ruimte om te ondernemen en tegelijk de leegstand aanpakken. We gaan tegelijk op zoek naar manieren om onze gemeentediensten bedrijfs- en handelsvriendelijk te maken. Op die manier willen wij aan de ondernemingen alle kansen bieden om tewerkstelling te scheppen en de welvaart van onze gemeente veilig te stellen.

We willen de lokale handel blijvend steunen en ervoor zorgen dat onze dorpskernen aantrekkelijk en makkelijk bereikbaar zijn. Shoppen en winkelen in deerlijk moet een plezier zijn voor jong en oud.

Deerlijk draagt zorg

Het leven is niet altijd makkelijk, en zeker niet voor iedereen. CD&V wil zorg dragen voor de mensen die het moeilijk en minder kansen hebben. Daarom bouwen wij aan een lokaal sociaal beleid dat oog heeft voor alle burgers van Deerlijk.

We renoveerden een historisch waardevol gebouw en maakten er een veilige haven van. Iedereen is er welkom. Met grote en kleine vragen en problemen. Zo proberen wij hulp te bieden bij financiële of woonproblemen. We creëren en gaan op zoek naar werk voor hen die hun plek niet vinden op de arbeidsmarkt. We investeren in en zorgen voor betaalbare woningen. Tegelijk leren we de mensen zuinig omgaan met energie. We besteden extra zorg en aandacht aan de senioren, een steeds groter wordende groep in onze gemeente. Maar ook de gezondheid van de burger en de opvang van de allerkleinsten verdienen onze aandacht. Zo werden tal van initiatieven opgericht om al deze zaken daadwerkelijk aan te pakken. Zorg dragen in deerlijk, we doen het met daden en met een niet aflatende inzet.

Meer dan ooit zullen wij zorg moeten dragen voor de ouderen en zwakkeren van de maatschappij. De crisis treft vooral deze lagen van de bevolking. Wij gaan blijvend op zoek naar initiatieven die hun leven een stuk makkelijker en menselijker maken. Tegelijk proberen wij door een samenwerking met andere diensten (jeugddienst, sportdienst, seniorenverenigingen) kansarmoede te bestrijden en de integratie van de zwakkere burgers in het sociale leven van Deerlijk te bevorderen.

Deerlijk informeert

Communicatie is belangrijk. Van burger naar bestuur en uiteraard ook van bestuur naar burger. Bij klachten, grote werken of problemen worden vergaderingen georganiseerd en proberen we de burger optimaal te informeren. Maar ook het nieuws van alledag is belangrijk. Het gemeentenieuws werd in een nieuw kleedje gestopt. De vele informatie en foto’s maken het blad geliefd bij jong en oud. Een goed ICT-beleid zorgt ervoor dat onze gemeente optimaal gebruik maakt van de nieuwe communicatiemedia. De website van de gemeente werd onlangs uitgebreid met een e-loket. De digitale schermen in de sporthal, d’Iefte, het gemeentehuis en de bib zorgen er dan weer voor dat je altijd weet wat er in Deerlijk te beleven valt en waar je juist moet zijn.

CD&V wil nog beter en meer communiceren met de burger en wil de toepassingsmogelijkheden die de nieuwe media bieden ten volle benutten. Zo moeten nog meer producten via het e-loket beschikbaar worden.

Er moet ook verder worden geïnvesteerd en hard- en software die de communicatie tussen de verschillende gemeentediensten maar ook die met de burger nog sneller en efficiënter maakt.

Deerlijk bouwt verder

CD&V Deerlijk wil graag verder bouwen aan uw toekomst.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.